ABSENTISME LABORAL

Podem diferenciar diversos motius pels quals es produeix l’anomenat absentisme laboral i el nostre treball es fonamental per demostrar-ho.

-Absentisme no previsible i sense justificació
Es produeix quan hi ha un abandonament del lloc de treball sense autorització de l’empresa.

-Absentisme presencial
Es la forma d’absentisme en que l’empleat va al seu treball o es mou amb mitjans de la empresa,  però dedica part del temps a tasques que no son pròpies de l’activitat laboral.

S’hauria de remarcar que en els últims temps l’absentisme presencial es produeix en aquells treballs que s’utilitza com a eines de treball ordinadors o vehicles, es per això que estem especialitzats en la investigació informàtica o de seguiment territorial orientats per esbrinar si realment el treballador dedica les hores a la feina o per contra dedica part del temps a altres menesters diferents dels encarregats.