ARRENDAMENTS URBANS

Les nostres investigacions en aquest àmbit, regulades per la Llei 29/1994 de 24 de novembre d’Arrendaments Urbans, va dirigida a obtenir proves dels següents aspectes:

• No utilització de l’habitatge arrendat com a habitatge permanent.
• Ús diferent de la finalitat del contracte, utilització de la finca arrendada per exercir alguna activitat.
• Cessió del habitatge a una altre persona sense consentiment de l’arrendador.
• Subarrendament parcial o total sense consentiment de l’arrendador.
• El titular del contracte ha mort i no s’ha notificat.
• Subrogacions indegudes.
• El titular del contracte és propietari d’un habitatge al municipi o zona propera lliure d’arrendataris.
• Obres irregulars.