MÈTODE DE TREBALL

El nostre client, amb un interès legítim ens planteja el seu cas.

• Elaborem un estudi, pla d’actuació, i pressupost del cas, que sotmetem a l’aprovació del client (tot això sense cap càrrec), sempre complint amb els principis de coherència, idoneïtat, necessitat i proporcionalitat.

• Un cop acceptat, es designen els professionals idonis en funció de la matèria objecte d’investigació.

• A la finalització del servei es confecciona un informe sota la nostra llicència oficial nº 2.076 que consta d’una descripció detallada de totes les gestions realitzades.

• S’adjunta un reportatge fotogràfic d’allò més rellevant de la investigació, amb càmera digital /oculta i un vídeo del qual s’han extret les fotografies

• Juntament amb el client, s’organitzen reunions per planificar actuacions judicials o d’un altre tipus, es realitzen les investigacions complementàries i s’ofereix la nostra experiència en l’assessorament als nostres clients.

• En el cas de que els nostres clients presentin el nostre informe en un Judici com a prova testifical, nosaltres ens personem en el mateix per tal de ratificar el seu contingut, i contestar les preguntes que li siguin formulades.

ss