LLEI DE SEGURETAT PRIVADA 23/1992

 

SECCIÓ VI. DETECTIUS PRIVATS

Article 19.

1. Els detectius privats, a sol • licitud de persones físiques o jurídiques, s’encarregaran:

a. D’obtenir i aportar informació i proves sobre conductes o fets privats.

b. De la investigació de delictes perseguits només a instància de part per encàrrec dels legitimats en el procés penal.

c. De la vigilància en fires, hotels, exposicions o àmbits anàlegs.

2. Excepte el que disposa el paràgraf c) de l’apartat anterior, no poden prestar serveis propis de les empreses de seguretat ni exercir funcions atribuïdes al personal a què es refereixen les seccions anteriors d’aquest capítol.

3. Tampoc podran realitzar investigacions sobre delictes perseguibles d’ofici, havent de denunciar immediatament davant l’autoritat competent qualsevol fet d’aquesta naturalesa que arribés al seu coneixement i posant a la seva disposició tota la informació i els instruments que poguessin haver obtingut.

4. En cap cas podran utilitzar per les seves investigacions mitjans materials o tècnics que atemptin contra el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge o al secret de les comunicacions.

Article 20.

A més dels que disposa l’article 10 d’aquesta llei, no podran obtenir habilitació necessària per a l’exercici de les funcions de detectiu privat els funcionaris de qualsevol de les administracions públiques en actiu en el moment de la sol • licitud o durant els dos anys anteriors a la mateixa.