INFORMES ECONÒMICS I FINANCERS SOBRE SOCIETATS

El nostre servei consisteix en les investigacions e Indagacions al Registre Mercantil per identificar la Societat, com la denominació, CIF i domicili social.

• Data i dades registrals de constitució.
• Capital Social de Constitució i Possibles Ampliacions.
• Objecte Social.
• Composició del Consell d’Administració (Administradors, Apoderats i Dirigents).
• Composició del Accionariat (Accionistes i Participacions).
• Estatuts de la Societat.

Localització de Propietats i Béns Mobles:

• Consulta al Servei d’índexs de Societats (Reg. Gral. Espanya per titular).
• Consulta al Servei d’índexs Administradors (Reg. Gral. Espanya per titular).
• Verificació de Propietats de la Societat.
• Verificació de Propietats dels Administradors.
• Localització de Béns Mobles.

Vinculacions de la Societat i Administradors:

• Participació de la Societat en altres empreses.
• Participació dels Administradors i Dirigents en altres empreses.

Incidències Mercantils i Judicials:

Incidències judicials, deute amb particulars, empreses i organismes públics investigacions< sobre tancaments fraudulents i suspensions de pagaments.
• Investigació sobre possible alçament de béns.
• Investigació sobre desviacions de Patrimoni als Familiars de l’Administrador.

 Dades Financeres:

• Dipòsit de Comptes anuals (Balanç i Compte de resultats).
• Bancs i Caixes amb les que Treballa l’investigat.
• Referències de la Societat per Entitats bancàries.
• Anàlisi Econòmic Financer.

Dades Comercials:

• Clients i Proveïdors.
• Referències de la Societat per proveïdors.
• Articles de premsa.r

Altres Dades:

• Localització de Domicilis i Telèfons de la Societat.
• Localització de Domicilis i Telèfons de l’Administrador.
• Localització de Vehicles i Certificat en Trànsit.
 

Per fer un informe més complet i aclarir els dubtes que pogués deixar l’informe, es podrien fer diferents dies de seguiment sobretot per certificar o demostrar el nivell de vida que realitza, amb qui es relaciona i quines activitats fa.