INFORMES ECONÒMICS I FINANCERS SOBRE PERSONES FÍSIQUES

Identificació personal en:

• Nacionalitat.
• Data de naixement.
• Estat civil i nom del cònjuge.
• Localització de domicilis.
• Localització de telèfons.
• Recerca de possibles residències encobertes.

Situació laboral:

• Professió.
• Nom de la empresa on treballa.
• Direcció i telèfon de la empresa.

Localització de propietats i bens mobles:

• Consulta al Servei d’índexs (Registre General d’Espanya per titular).
• Verificació de Propietats de l’investigat en el Registre de la Propietat.
• Localització de béns mobles.

Vinculacions amb societats:

• Participació en negocis i empreses com a administrador, apoderat, etc.
• Incidències judicials.
• Incidències Judicials, deutes amb Particulars, Empreses i Organismes Públics.
• Investigacions sobre fallides fraudulentes i suspensions de pagaments.
• Investigació sobre possible alçament de béns.
• Investigació sobre desviació de patrimoni als familiars de l’administrador.

Dades financeres:

• Dipòsit de Comptes Anuals (Balanç i compte de resultats).
• Bancs i Caixes amb què treballa.
• Referències de la societat per entitats bancàries.
• Anàlisi econòmica financera.

Dades comercials:

• Clients i Proveïdors.
• Referències de la societat per proveïdors.
• Articles de premsa.

Per fer un informe més complet i aclarir els dubtes que pogués deixar aquest, es podria fer diferents dies de seguiment sobretot per certificar o demostrar el nivell de vida que realitza, amb qui es relaciona i quines activitats fa.