CONSULTA DE REGISTRES

REGISTRE MERCANTIL

• Nota Simple Informativa d’una Societat Inscrita (Dades Bàsiques Informatitzades)
• Nota Simple Històrica d’una Societat Inscrita (Fotocòpia d’Inscripcions)
• Administradors i Dirigents d’una Societat Inscrita
• Còpia Literal del Dipòsit de Comptes Anuals
• Còpia Literal del Dipòsit de Comptes Anuals addicionals
• Certificació del Dipòsit de Comptes Anuals
• Suspensió de pagaments o fallides
• Incidències Judicials, deutes amb Particulars, Empreses i Organismes Públics
• Nota Simple Informativa del Registre de Béns Mobles

 

REGISTRE DE LA PROPIETAT

• Servei d’Índexs (Registre General d’Espanya per titular)
• Sol·licitud de nota simple informativa per finca o titular
• Sol·licitud de Certificat Registral d’una finca

 

REGISTRE CIVIL

• Certificat de naixement
• Certificat de Matrimoni
• Certificat de defunció

 

MINISTERI DE JUSTÍCIA

• Certificat d’últimes voluntats
• Certificat d’Antecedents Penals

 

DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT

• Informe de vehicles per matrícula