CONDUCTES DUBTOSES D' ÍNDOLE FAMILIAR: DROGUES, SECTES...

El consum de drogues, ludopaties o malalties que provoquen addicció s’ha convertit en un dels majors problemes de la societat moderna amb més repercussió en l’àmbit de la família i l’entorn més proper.

Per això pot servir de molt obtenir la informació necessària per esbrinar, si la persona consumeix alguna substància, quin tipus de substància, en quin grau d’addicció es pot trobar o quina ludopatia o addicció pateix.